Pravidla soutěže „Řekněte to knihou!“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Řekněte to knihou“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu, které budou zveřejněny stejným způsobem, jako tato pravidla.

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pořadatelem a organizátorem soutěže je:
EUROMEDIA GROUP, a.s., se sídlem Nádražní 896/30, 150 00 Praha 5, IČO: 49709895
(dále jen „Pořadatel“ nebo “Pořadatel soutěže”). Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a Pořadatelem soutěže. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

B. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE:

C. ÚČASTNÍK SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže (tedy soutěžícím) se může stát každá fyzická osoba starší 15let, která splní tato pravidla Soutěže (dále jen „Soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli je k takové osobě ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I přesto, že taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá Pořadateli, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník bude vyloučen v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

D. PRŮBĚH SOUTĚŽE, VÝHRA A JEJÍ PŘEDÁNÍ:

Účastník se zapojí do soutěže kliknutím na tlačítko „chci soutěžit“ na webové stránce „Knihománie“. Účastník odpoví na otázky zadané v herním kvízu.

Po vyplnění všech odpovědí se účastníkovi zobrazí jeho výsledek. V případě, že nedosáhne plného počtu bodů, bude moci zvolit možnost „začít znovu“ a odpovídat znovu.

Z účastníků, kteří zodpoví správně všechny otázky a dosáhnou tak plného počtu bodů, zvítězí každý soutěžní den (všechny pracovní dny od 1. 11. 2023 do 30. 11. 2023) vždy 1. úspěšný účastník a 111. úspěšný účastník. A to až do vyčerpání výher.

Do soutěže jsou vloženy tyto výhry: tematické hrníčky, záložky a knižní mystery boxy (které obsahují náhodně vybrané a předem nespecifikované knižní tituly v počtu 3 kusy). Výherce získává 1x hrníček, 1x záložku, 1x knižní mysterybox.

page1image42959264

Soutěž probíhá v termínu od 1. 11. 2023 0:01:00 hod. do 30. 11. 2023 23:59:59 hod. na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

page1image42959888

(dále jen jednotlivě jako „výhra“ a společně jako „výhry“)

Výherce nehradí žádnou daň z výher. V

. Pokud nebudou splněny všechny výše uvedené podmínky, nárok na výhru zaniká.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

Výhra propadá v případě, že nebude dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoliv před předáním výhry zjištěno porušení pravidel ze strany výherce.

Nepřihlásí-li se výherce k výhře či neposkytne-li Pořadateli soutěže adresu pro doručení výhry do 14 dnů ode dne vyhlášení výherců, výhra propadá a Pořadatel má právo vybrat náhradního výherce.

Na získání výhry v této soutěži vzniká právní nárok výhradně soutěžícímu, který prokazatelně splnil a dodržel všechny podmínky soutěže stanovené v těchto pravidlech jakož i všechny své povinnosti zákonné, zejména o sobě uvedl pouze pravdivé a úplné údaje, a splnil kritéria pro získání výhry popsaná v těchto pravidlech. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky a nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností soutěžní internetové stránky www.knihomanie.cz, na které budou informace o soutěži uveřejněny a kde bude k dispozici registrační formulář.

E. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastník přihlášením do soutěže dává najevo, že bere na vědomí, že Pořadatel bude zpracovávat jeho osobní údaje v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti EUROMEDIA GROUP, a.s. uvedenými na stránkách https://www.euromedia.cz , a to pro účely plnění svých závazků vůči soutěžícímu a ochrany práv Pořadatele (jde zejména o předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži a vyhlášení výherců). Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, popř. další údaje poskytnuté soutěžícím při registraci nebo zadané v průběhu soutěže, a to po dobu trvání soutěže a dalšího roku od skončení lhůty po předání výher. Správcem osobních údajů je Provozovatel.

Osobní údaje mohou být zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených Provozovatelem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výher v soutěži.

Soutěžící bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená v GDPR jako například žádat na správci vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem nebo žádat o odstranění závadného stavu. Pokud si v budoucnu nepřejete dostávat další zprávy od skupiny EUROMEDIA GROUP, a.s. a budete si přát, abyste z její databáze byli odstraněni, nebo pokud chcete upravit své údaje nebo změnit způsob, jakým od nás dostáváte zprávy, napište nám na knihomanie@euromedia.cz:

F. OSTATNÍ PODMÍNKY

1) Pořadatel a Organizátor si vyhrazují právo soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit.

page2image42937104

ýherci budou kontaktováni nejpozději do 21 dnů od skončení doby soutěže na email, který byl zadán při

page2image42937312

registraci

page2image42937520 page2image42937728

2) Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována.

3) Pořadatel a Organizátor soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Pořadatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy poštou.

4) Pravidla soutěže mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech souvisejících se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy Pořadateli soutěže. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži. Případné námitky k průběhu soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

5) Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na www.knihomanie.cz a zároveň jsou uložena v písemné podobě v sídle Pořadatele soutěže.

V Praze dne: 31. 10. 2023